logo

1. Uvod
Hrvatska će pristupiti Europskoj Uniji 1. srpanja 2013. godine i s tim datumom će tvrtke sa sjedištem na hrvatskom teritoriju morati početi primjenjivati uredbe REACH i CLP. Primjena pojedinih odredbi tih uredbi predmet je serije prijelaznih mjera kako je navedeno u Pristupnom ugovoru (Ugovor koji se odnosi na prijam Republike Hrvatske).

Da bi se uskladilo s obvezama registracije i prijavljivanja (notifikacije) kemijskih tvari Europskoj agenciji za kemikalije, hrvatske tvrtke će imati pristup odgovarajućim IT alatima (alati informacijske tehnologije): IUCLID i REACH-IT.

Tehničke upute za korištenje IT alata, kao i ostali pomoćni materijali, dostupni su na internetskim stranicama ECHA-e: http://echa.europa.eu/support. Pomoću ovog linka može se doći do ECHA-ine službe za pomoć (ECHA helpdesk) kao i do hrvatske nacionalne službe za pomoć.

Tehničke upute sačinjene su u dvije različite serije:

• Upute za dostavu podataka. Ove upute daju instrukcije kako koristiti IUCLID 5 da bi se pripremili i načinili dosjei.

• Upute za industrijske korisnike REACH-IT-a. Ove upute daju naputke korak po korak kako koristiti različite funkcije REACH-IT-a, npr. kako dostaviti dosje u ECHA-u, naznačiti promjene pravne osobe itd.

Ove su upute primjenjive na hrvatske tvrtke koje imaju obveze prema REACH i CLP uredbama. Međutim, određeni specifični naputci koji su dani u Pitanjima i odgovorima (Q&A) primjenjivi su na hrvatske tvrtke samo za vrijeme prijelaznog razdoblja. Posebno, specifični naputci koji pokrivaju tehničke savjete kako obaviti predregistraciju (Pitanje 3) i kako prebaciti registraciju koju je obavljao Jedinstveni zastupnik (Only Representative) (Pitanje 6).

Ukratko, svrha ovog dokumenta s pitanjima i odgovorima jest davanje konciznog pregleda glavnih specifičnih pitanja koja se tiču hrvatskih tvrtki u prijelaznom periodu.

2. Koji su krajnji rokovi za hrvatske tvrtke s obzirom na predregistraciju tvari?
Pristupni ugovor daje hrvatskim proizvođačima i uvoznicima te proizvođačima gotovih proizvoda posebni predregistracijski period za tvari u postupnom uvođenju. Posebni period započinje s 1. srpnjem 2013., danom pristupanja, i traje šest mjeseci završavajući 1. siječnja 2014.

Predregistracija je neophodna da bi se produljili krajnji rokovi za registraciju predviđeni za tvari u postupnom uvođenju.

3. Kako predregistrirati tvari u postupnom uvođenju u REACH-IT-u?
Detaljne naputke o načinu predregistracije svojih tvari kroz REACH-IT možete naći u dokumentu „Upute za industrijsku uporabu REACH-IT-a – Dio 4: direktna predregistracija“ (REACH-IT Industry User Manual – Part 4: Online Pre-registration). Međutim za posebne prilagodbe, koje se tiču hrvatskih tvrtki, treba slijediti upute dane u daljnjem tekstu. Nakon što se predbilježite u REACH-IT, odaberite u REACH-IT izborniku 'Pre-registration' > 'Pre-register substance on-line'.

reach qa clip image002

Morat ćete izjaviti da predregistrirate tvar u postupnom uvođenju i da ste ovlašteni da možete koristiti prijelazne mjere koje su navedene u hrvatskom Pristupnom ugovoru.

Zatim pronađite i odaberite tvar koju želite predregistrirati. Također možete dodati bilo koje slične tvari.

reach qa clip image002 0000

U izborniku Tonnage/deadline (količina/krajnji rok) odaberite raspon količina koje želite registrirati.

reach qa clip image002 0001

Uredba REACH definirala je tri glavna krajnja roka za registraciju kemikalija ovisno o količini i opasnim svojstvima tvari. U drugoj izbornoj listi odaberite odgovarajući krajnji rok za registraciju sukladno vrsti tvari koju želite registrirati.

reach qa clip image002 0002

Kao što se vidi izborna lista prikazuje samo standardne krajnje rokove za registraciju koji su zadani REACH-om. Zbog tehničkih razloga lista ne prikazuje prijelazne krajnje rokove za registraciju koji vrijede za hrvatske tvrtke.

Zbog toga za predregistraciju Vaših tvari slijedite slijedeću tablicu kako biste odredili koju vrijednost odabrati. Detaljnije informacije o prijelaznim krajnjim rokovima za registraciju dane su pod pitanjem 4.

Vrsta tvari   Krajnji rok za registraciju koji treba odabrati kod predregistracije
• Tvari u postupnom uvođenju razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reprotosične, kategorije 1 ili 2, u skladu s direktivom 67/548/EEZ i proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 tone ili više.   1. prosinac 2010.
• Tvari u postupnom uvođenju razvrstane kao vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi i mogu dugotrajno štetno djelovati u vodi (R50/53) u skladu s direktivom 67/548/EEZ i proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 100 tona ili više.

• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 000 tona ili više.
   
• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 100 tona ili više.   1. srpanj 2013.
• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 tone ili više.   1. srpanj 2018.


Zatim ćete morati unijeti prvi datum proizvodnje, uvoza ili korištenja tvari u godišnjim količinama od 1 tone ili više.

Slijedite slijedeće korake da dođete do validacije dostave predregistracije. Kada postavite sve informacije na svoje mjesto, dostavite svoju predregistracijski u ECHA-u.

4.    Koji su odgovarajući krajnji rokovi za hrvatske tvrtke što se tiče registracije tvari?

Prema Pristupnom ugovoru, datumi krajnjih rokova prve i druge registracije definirani u članku 23(1) i (2) uredbe REACH će biti 12 mjeseci nakon pristupanja. Krajnji rokovi za registraciju koji se tiču tvrtki sa sjedištem u Republici Hrvatskoj su slijedeći:

Vrsta tvari   Krajnji rok za registraciju koji treba odabrati kod predregistracije
• Tvari u postupnom uvođenju razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reprotosične, kategorije 1 ili 2, u skladu s direktivom 67/548/EEZ i proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 tone ili više.

• Tvari u postupnom uvođenju razvrstane kao vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi i mogu dugotrajno štetno djelovati u vodi (R50/53) u skladu s direktivom 67/548/EEZ i proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 100 tona ili više.

• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 000 tona ili više.
  1. srpanj 2014.
• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 100 tona ili više.   1. srpanj 2014.
• Tvari u postupnom uvođenju proizvedene ili uvezene u godišnjim količinama od 1 tone ili više.   31. svibanj 2018.


5.    Koji su krajnji rokovi za hrvatske tvrtke što se tiče prijavljivanja (notifikacije) razvrstavanja i obilježavanja tvari?

Nakon 1. prosinca 2010., sukladno članku 40. CLP uredbe, krajnji rok za prijavu u C&L registar (Registar razvrstavanja i obilježavanja) je 1 mjesec nakon što se tvar stavi na tržište. Vrijeme od 1 mjeseca se računa od dana kada se tvar stavi na tržište. To se odnosi na tržište EU, odnosno i hrvatsko tržište od 1. srpnja 2013.

Za hrvatske tvrtke nije predviđen nikakav prijelazni krajnji rok. Prema tome, tvrtke sa sjedištem u Hrvatskoj moraju dostaviti prijavu razvrstavanja i obilježavanja unutar mjesec dana od stavljanja tvari na tržište. To znači da se sve tvari koje će biti na tržištu u trenutku pristupanja Europskoj uniji moraju prijaviti do 1. kolovoza 2013.

Za više informacija o prijavljivanju razvrstavanja i obilježavanja molimo Vas da provjerite slijedeću internetsku stranicu:

http://echa.europa.eu/web/guest/regulationc/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory

6.    Moja tvrtka je proizvođač/uvoznik sa sjedištem u Hrvatskoj. Odabrali smo Jedinstvenog zastupnika (Only Representative – OR) prije pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji. Kako mogu preuzeti registracije od Jedinstvenog zastupnika?

Možete prenijeti na sebe sve registracije koje je proveo Vaš Jedinstveni zastupnik uporabom funkcije u REACH-IT-u 'Promjena pravne osobe'. Detaljne upute o tome kako koristiti tu funkciju možete pronaći u „Uputama za industrijske korisnike REACH-IT-a – Dio 17: Promjena pravne osobe“ (REACH-IT Industry User Manual – Part 17: Legal Entity change). Međutim za specifične prilagodbe koje se tiču hrvatskih tvrtki, molimo pratiti naputke dane ovdje u daljnjem tekstu.

Aktivnosti koje mora provesti Jedinstveni zastupnik

Jedinstveni zastupnik se mora prijaviti u REACH-IT zapis. Zatim mora odabrati 'Legal entity change' (Promjena pravne osobe) > 'Create legal entity change' (Kreiranje promjene pravne osobe) u izborniku REACH-IT-a.

Treba odabrati opciju 'Create new legal entita change' (Kreiranje nove promjene pravne osobe) ili 'Continue creating an existing legal entity change' (Nastavak kreiranja postojeće promjene pravne osobe) ako ste prekinuli postupak promjene pravne osobe prije nego ste je poslali.

Imenujte promjenu pravne osobe i unesite UUID pravnog slijednika pravne osobe (hrvatske tvrtke koja postaje proizvođač/uvoznik). UUID znači „Universal Unique Identifier“ (Univerzalna jedinstveni identifikator) i to je brojčano-slovni niz koji se dodjeljije svakoj pravnoj osobi koja postoji u REACH-IT-u. UUID se može naći u REACH-IT-u u izborniku 'Company' (Tvrtka) > 'Wiew' (Pregled).

reach qa clip image002 0003

U slijedećim koracima Jedinstveni zastupnik će morati dodati prateću dokumentaciju vezanu uz promjenu pravne osobe. Prateća dokumentacija može npr. biti imenovanje Jedinstvenog zastupnika od strane pravne osobe. Odaberite osobu za kontakt i, u slijedećem koraku, odaberite 'Only representative change' (Promjena Jedinstvenog zastupnika) kao tip promjene pravne osobe (vidi sliku 6. ispod). Zatim Jedinstveni zastupnik, također, mora odabrati način kako će definirati stvari koje će se prenijeti (ručni odabir ili unošenje čitave skupine).

reach qa clip image002 0004

U slijedećem koraku pod izbornikom 'All items' (Sve stavke) treba naći i odabrati stavke koje treba prenijeti s Jedinstvenog zastupnika na hrvatsku tvrtku koja preuzima poslovanje.

reach qa clip image002 0005

Jednom kada ste kliknuli 'Add selected items' (Dodaj odabrane stavke), otvorite izbornik 'Selected item' (Odabrane stavke). Pod tim izbornikom moći ćete vidjeti i ukloniti stavke koje ste odabrali za prijenos.

reach qa clip image002 0006

Kad se u to koraku izlistaju sve stavke koje treba prenijeti, prijeđite na stranicu za potvrđivanje (validaciju). Potvrdite da su sve informacije ispravne i pritisnite tipku 'Create legal entity change' (Kreirati promjenu pravne osobe).

Na slijedećoj stranici, a kao poruka REACH-IT-a, Jedinstveni zastupnik će dobiti broj tokena koji će trebati za komunikaciju s hrvatskom tvrtkom.

reach qa clip image002 0007

Radnje koje mora provesti hrvatski proizvođač/uvoznik (nakon radnji Jedinstvenog zastupnika):

Nakon što dobije token od Jedinstvenog zastupnika, hrvatska tvrtka se mora prijaviti u REACH-IT zapis. Zatim mora odabrati 'Legal entity change' (Promjena pravne osobe) > 'Create legal entity change' (Kreiranje promjene pravne osobe) u izborniku REACH-IT-a.

Nakon toga ćete biti upućeni na pretragu stranice pravnih osoba. Na toj stranici treba odabrati status za zahtjeve 'Created' (Kreirani) i potražiti promjene pravnih osoba. Odabrati ispravnu pravnu osobu u rezultatima pretraživanja i pritisnuti 'Edit' (Uređivanje).

reach qa clip image002 0008

Na slijedećoj stranici unesite broj tokena koji Vam je dostavio Jedinstveni zastupnik i pritisnite 'Submit' (Dostavi).

reach qa clip image002 0009

Nakon toga ćete imati pristup poveznici (link-u) za listu stavki koje je Jedinstveni zastupnik odabrao za prijenos. Potvrdite (verificirajte) da lista sadrži sve stavke koje trebaju biti prenesene.

reach qa clip image002 0010

Na ovoj stranici, također, dobivate priliku dostaviti narudžbu za račun. Međutim, promjena pravne osobe tipa 'Only representative change' (Promjena Jedinstvenog zastupnika) proglašena je besplatnom za hrvatske tvrtke nakon datuma pristupanja Europskoj uniji. Ako se račun za promjenu Jedinstvenog zastupnika za pravnu osobu ispostavi automatski, savjetuje Vam se da odmah kontaktirate ECHA-inu Službu za pomoć (ECHA Helpdesk) (http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk) sa zahtjevom za poništenje računa.

U slijedećim koracima pitat će Vas se za dostavu osobe za kontakt za promjenu pravne osobe, zajedničke dostave podataka i pitanja vezana uz SIEF. Možete, također, imenovati predstavnika treće stranke (Third party representative) za stavke koje su prenesene u postupku promjene pravne osobe.

Prijeđite na stranicu za validaciju gdje imate izbor ili da prihvatite promjenu pravne osobe ili da podnesete zahtjev za nadopunu promjene pravne osobe.

reach qa clip image002 0011

Ako postavite zahtjev Jedinstvenom zastupniku da ažurira promjenu pravne osobe, morat ćete dogovarati potrebne promjene s Jedinstvenim zastupnikom, i kasnije potvrđivati promjene sve dok ne budete spremni prihvatiti promjenu pravne osobe.

Ukoliko prihvatite promjene pravne osobe, od Vas će se tražiti da dadete izjavu o ispravnosti informacija koje su dostavljene u promjenama pravne osobe.

reach qa clip image002 0012

Provjeravajte redovito svoj REACH-IT poštanski sandučić nakon što prihvatite promjenu pravne osobe. Ako se izda račun za promjenu pravne osobe tipa 'Only representative change' (Promjena Jedinstvenog zastupnika), ne plaćajte ga. Kontaktirajte odmah ECHA-inu službu za pomoć (ECHA Helpdesk) http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk radi zahtjeva za poništavanje računa.

Više informacija o promjeni pravne osobe, uključujući korak po korak instrukcije i prikaze ekrana, pogledajte Upute za industrijske korisnike – dio 17: Promjena pravne osobe koje su dostupne na: http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals.

7.    Koje vrste prijelaznih mjera postoje, a koje se tiču prijave za autorizaciju

Nakon isteka krajnjeg roka, prije nego se stave na tržište ili počnu koristiti,tvari uključene u Prilog XIV uredbe REACH, morat će se podvrgnuti procesu autorizacije.

Za prijavljivače sa sjedištem u Hrvatskoj, Ugovorom o pristupanju odobren je period za prilagodbu od 6 mjeseci od dana pristupanja do kojega se moraju zaprimiti prijave za autorizaciju, ako krajnji rok za prijavu pada prije dana pristupanja ili manje od šest mjeseci nakon tog datuma.

Prema Ugovoru o pristupanju, prihvaćeni krajnji rokovi za prijavu autorizacije, a koji se tiču tvrtki sa sjedištem u Hrvatskoj su slijedeći:

Tvar Istek roka (sunset date) Krajnji rok za prijavu
Mošusni ksilen (EC 201-329-4
MDA (4,4'-metilendianilin) (EC 202-974-4)
21. kolovoz 2014. 1. siječanj 2014.

DEPH (di-(2-etil-heksil)-ftalat) (EC 204-211-0)
BBP (benzil butil ftalat) (EC 201-622-7)
DBP (dibutil-ftalat) (EC 201-557-4)
DIBP (diizobutil ftalat) (EC 201-553-2)

21. veljača 2015. 1. siječanj 2014.
diarsenov trioksid (215-481-4)
diarsenov pentoksid (215-116-9)
olovni kromat (231-846-0)
olovni sulfokromat žuti (C.I. Pigment Žuto 34) (215-693-7)
olovni kromat molibdat sulfat crveni (C.I. Pigment Crveno 104) (235-759-9)
21. svibanj 2015. 1. siječanj 2014.