logo

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping osnovan je Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997 (NN 101/97). godine. Zakonom o športu i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2010. godine Zavodu je pripojena Hrvatska antidopinška agencija i od tada Zavod nosi naziv Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA). Zavodom upravlja Upravno vijeće od pet članova od kojih tri imenuje ministar zdravlja, a dva Zavod. Rad i poslovanje Zavoda organizira ravnatelj. Osim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, poslovi HZTA propisani su i Statutom HZTA. Kadrovska politika regulirana je Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta. Raspored radnih mjesta dan je u obliku sheme. Početkom godine izrađuje se plan rada koji u sebi sadrži i Plan nabave. Koncem godine priprema se, a početkom slijedeće godine objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključenih do konca prethodne godine. Poštujući sve zakonske obveze Zavod je donio Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave i Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Ovdje se mogu naći i neki arhivski i važeći dokumenti kao što su:

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu

Izvršenje plana rada za 2015. godinu

Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

Plan rada toksikoloških službi za 2015. godinu
Plan rada Službe za antidoping za 2015. godinu

Plan rada toksikoloških službi za 2016. godinu
Plan rada Službe za antidoping za 2016. godinu

Financijski plan za 2015. godinu
Financijski plan za 2016. godinu
Financijski plan za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2015. godinu

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) sve informacije koje javne ustanove posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, kao javna ustanova, raspolaže nizom informacija od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija. Zavod s osobitom pažnjom prati stanje, kretanje i rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i redovito – najmanje jednom godišnje izvještava o stanju. Zavod ima službenika za informiranje određenog odlukom ravnatelja Zavoda. Vaše zahtjeve možete postaviti preko obrasca: Zahtjev za pristup informacijama, a naputak o sadržaju zahtjeva, načinu podnošenja zahtjeva te ponovnoj uporabi informacije pogledajte: ovdje

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake