logo

Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pravni je slijednik toksikoloških službi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA). Služba je zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. HZTA je bio osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997. godine. Uredbom je bila određena uloga ustanove.

Više o Službi pročitajte OVDJE.

U toksikološkoj zaštiti ključni su poslovi:
-    školovanje o zaštiti od opasnih kemikalija,
-    vođenje očevidnika o opasnim kemikalijama u proizvodnji, uvozu i unosu kemikalija na teritorij Republike Hrvatske te vođenje očevidnika o osobama koje rade s kemikalijama,
-    vođenje registra sigurnosno-tehničkih listova kemikalija koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske,
-    vođenje baze podataka o smjesama tvari razvrstanih opasnima temeljem njihovih učinaka na zdravlje ljudi i fizikalnih učinaka, a za potrebe Centra za kontrolu otrovanja,
-    rad na sprječavanju nesreća s kemikalijama, zbrinjavanje nesreća i uklanjanje njihovih posljedica,
-    obavljanje svekolikih drugih poslova u smislu sprječavanja nesreća s kemikalijama ili ublažavanju njihovih posljedica.

Poslovi Službe za toksikologiju propisani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o kemikalijama te zakonima kojim je regulirana provedba europskih uredbi vezanih uz kemikalije. Zakonodavstvom je propisano da je nadležno tijelo za kemikalije Ministarstvo zdravstva (MiZ), a Služba za toksikologiju obavlja stručne poslove za MiZ. 
Stručnim poslovima smatraju se:
a)    savjetovanje Ministarstva vezano za provedbu Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Uredbe (EZ) br. 1272/2008, Uredbe (EZ) br. 689/2008 i Uredbe br. (EU) 528/2012,
b)    savjetovanje vezano za dobru laboratorijsku praksu, vezano za sudjelovanje i rad u radnim tijelima Europske agencije za kemikalije, stručnim radnim skupinama i odborima Europske komisije,
c)    obavljanje informacijsko-dokumentacijske djelatnosti, informacijsko-konzultacijske i druge djelatnosti tijekom akutnih otrovanja kemikalijama, uključujući pripravnost u slučajevima nesreća s kemikalijama i trovanja kemikalijama i službu za pomoć,
d)    organiziranje i provedba edukacije za Ministarstvo i druga tijela državne uprave,
e)    vođenje evidencija o podacima o proizvodnji, uvozu i unosu na teritorij Republike Hrvatske kemikalija iz zbirnih godišnjih očevidnika pravnih i fizičkih osoba,
f)    vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova,
g)    organiziranje i provedba edukacije o sigurnom radu s kemikalijama,
h)    vođenje službe za pomoć za pitanja vezana uz razvrstavanje, označavanje i pakiranje kemikalija

Za one koji žele znati više o Službi za toksikologiju ili postoje neke nejasnoće u vezi postupanja s kemikalijama, u gornjem dijelu ove stranice postoje poveznice preko kojih možete on-line pristupiti na obrasce: „Postavite nam pitanje“ ili „Click here to ask a question“.