logo

S obzirom na brojne upite vezane uz obveze hrvatskih tvrtki prema REACH uredbi (EZ) br. 1907/2006, a koje se odnose na (pred)registraciju evo nekoliko pojašnjenja.

Svi proizvođači tvari u Republici Hrvatskoj i uvoznici koji će uvoziti tvari iz zemalja izvan EU moraju do 1. 07. 2014. obaviti registraciju tvari koje proizvode ili uvoze u godišnjim količinama od 100 tona ili više. Zapravo pravi rokovi malo odstupaju s obzirom na opasna svojstva kemikalija. Za hrvatske tvrtke to izgleda ovako:

-    > 1000 tona – 1. 07 . 2014.
-    ≥ 1 tona za CMR tvari – 1. 07. 2014.
-    ≥ 100 tona za tvari razvrstane kao R50/53 – 1. 07. 2014.
-    100 – 1000 tona – 1. 07. 2014.
-    1 – 100 tona – 1. 06. 2018.

Obveza registracije odnosi se na tvari u čistom obliku, u smjesama i u proizvodima iz kojih se te tvari mogu izlučiti.

Daljnji korisnici neće smjeti distribuirati niti koristiti tvari koje neće biti registrirane (odnosno predregistrirane) a koje podliježu REACH-registraciji. Iz toga razloga i daljnji korisnici moraju sudjelovati u procesu registracije razmjenom podataka s proizvođačima i uvoznicima.

ECHA je izašla u susret hrvatskim proizvođačima i uvoznicima objavom pitanja i odgovora za hrvatske tvrtke za (pred)registraciju po REACH-u.

Tvari koje su izuzete od registracije definirane su člankom 2. uredbe REACH čiji se hrvatski prijevod nalazi u poveznici „Propisi“. Tvari izuzete od registracije nije potrebno niti registrirati niti predregistrirati.

Prilikom prijave tvari preko REACH-IT alata treba koristiti identifikaciju tvari: CAS i EINECS broj i naziv tvari koji se mogu naći u tablicama 3.1. i 3.2. priloga VI. CLP uredbe i njihovim izmjenama i nadopunama. U tim tablicama može se naći i službeno razvrstavanje tvari.

Ukoliko u tim tablicama nisu navedene tvari koje treba registrirati, a načinjena je C&L prijava agenciji ECHA („notifikacija“ razvrstavanja prema CLP uredbi) treba navesti razvrstavanje navedeno u C&L prijavi.

Ako niti tamo nema razvrstavanja Vaše tvari, onda morate navesti razvrstavanje prema svom Sigurnosno-tehničkom listu (STL).

Ukoliko je tvar već registrirana, onda se razvrstavanje mora obavezno načiniti prema razvrstavanju u registracijskom dosjeu.

Količinski raspon u kojemu se nalazi planirana godišnja količina tvari određuje se tako da se planirana godišnja količina tvari procijeni na temelju prosječne količine proizvedene ili uvezene tvari tijekom posljednje tri godine.

Ako tijekom posljednje tri godine nije ostvarena proizvodnja ili uvoz tada će planirana količina biti količina ostvarena u prethodnoj godini.

Količinski rasponi su predefinirani. O naznačenom količinskom rasponu direktno ovisi minimalna količina podataka koju je prilikom registracije potrebno dostaviti ECHA-i u registracijskom dosjeu.

Definirana su četiri količinska raspona:

Godišnji maseni raspon (tone) Potrebni registracijski podaci definirani su u:
> 1, < 10 Dodatku VII Uredbe REACH
> 10, < 100 Dodacima VII i VIII Uredbe REACH
> 100, < 1000 Dodacima VII, VIII i IX Uredbe REACH
1000 Dodacima VII, VIII, IX i X Uredbe REACH

Ukoliko je (pred)registracija već obavljena preko Jedinstvenog zastupnika onda se naputci o promjeni pravne osobe preko REACH-IT alata mogu naći u poveznici „Pitanja i odgovori“.

Kako odrediti ukupnu količinu tvari za registraciju?

U nastavku je prikazana metoda kojom se može odrediti ukupna količina tvari koja se može staviti na tržište kao takva (čista tvar), kao tvar u smjesi i kao tvar u sastavu proizvoda (pri tome se misli na proizvod kako je definiran u REACH uredbi, Članak 3. odnosno u Pravilniku o razvrstavanju, označavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11), Članak 2). Ukupnu količinu tvari potrebno je odrediti kako bi se ispravno odredio količinski raspon o kojem ovisi krajnji rok za registraciju

Sl. 1

Sl. 2

pri čemu je:

m(tvari)ukupno – ukupna količina tvari prema kojoj se određuje treba li tu tvar predregistrirati, odnosno registrirati (ukoliko je masa 1 tona ili više, onda ta tvar podliježe (pred)registraciji, odnosno registraciji)

m(tvari)čista – masa tvari koja se uvozi ili proizvodi u čistom obliku

m(tvari)u smjesi – masa ciljane tvari koja se uvozi ili proizvodi u sastavu jedne ili više smjesa

m(tvari)u proizvodu – masa ciljane tvari koja se uvozi ili proizvodi u sastavu jednog ili više proizvoda*

m(smjese)i – masa smjese i u kojoj se nalazi ciljana tvar (i = 1, 2, … n)

w(tvari)i – maseni udio tvari u smjesi i (i = 1, 2, … n) (prema odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista) (ukoliko je maseni udio izražen u postocima, onda se ta brojka dijeli sa 100, dakle w = % / 100) (ukoliko je dan postotni raspon i nije poznat točan postotak, onda se uzima za izračun najveća vrijednost)

m(proizvoda)j – masa proizvoda j u kojem se nalazi ciljana tvar (j = 1, 2, … m)**

w(tvari)j – maseni udio tvari u proizvodu j (j = 1, 2, … m)

Napomena:

* registracija tvari koje se pojavljuju u sastavu proizvoda obavezna je samo ako je predviđena mogućnost oslobađanja tvari iz proizvoda pri normalnim odnosno predviđenim uvjetima uporabe toga proizvoda,

** proizvod je predmet kojemu se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav. Tvari i smjese (pripravci) nisu proizvodi.

Ako nije poznat maseni udio ciljane tvari u određenom proizvodu ali je poznata masa ciljane tvari po jedinici proizvoda, ukupna količina tvari koja je proizvedena ili uvezena u sastavu proizvoda određuje se zbrojem umnožaka mase ciljane tvari u proizvodu i ukupnog broja uvezenih ili proizvedenih komada toga proizvoda:

Sl. 3

Pri čemu je:

N(proizvoda)j - broj uvezenih ili proizvedenih komada proizvoda  j   ( j = 1,2,...,m)

Primjer:

čista tvar:  metanol -            sadrži: metanol 100 %                                                       800 kg

smjesa:     formalin -            sadrži: metanol 10 %                                                       1500 kg

smjesa:     boja -                 sadrži: metanol 2 - 8 %                                                    1000 kg

proizvod:   stroj za tiskanje - sadrži: metanol < 1,5 % (u boji za tisak koja je u njemu)   2000 kg

Sl. 4

 

Sl. 5

 

Sl. 6

 

Sl. 7

S obzirom da je prema ovom izračunu uvezena količina metanola od strane dotičnog proizvođača veća od 1 tone uvoznik podliježe predregistraciji, odnosno registraciji po REACH-u.