logo

Školovanje o kemikalijama:

  1. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
  2. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
  3. Posebni tečajevi za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama
  4. Posebni tečajevi o opasnim tvarima za lokalne dužnosnike i političare
  5. Drugi vidovi školovanja

Prijavnicu za tečaj iz toksikologije skinite ovdje
Ispunjenu prijavnicu pošaljite poštom, telefaksom, dostavom ili  e-mail adresom

Prijavnicu za tečaj iz toksikologije možete ispuniti i on-line klikom ovdje.

1. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
 Sadržaj tečaja i način održavanja ispita propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN broj 99/13) proizašlim iz Zakona o kemikalijama (NN broj 18/13). Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, uvoze ili izvoze opasne kemikalije dužne su zapošljavati osobu visoke stručne spreme iz točno utvrđenih prirodnoznanstvenih struka, koja je uspješno završila tečaj i položila ispit u Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping.
Na tečaju se dobivaju osnovna znanja o opasnim kemikalijama, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti razvrstavanja prema opasnostima, značenju znakova opasnosti, odnosno piktograma i oznaka te pisanih uputa o opasnim kemikalijama, o potrebama stalnog liječničkog nadzora i drugim općim znanjima iz toksikologije. Tečaj opisuje puteve ulaska opasnih kemikalija u organizam čovjeka i čimbenike koji utječu na opseg i brzinu procesa apsorpcije, načine zaštite od ulaska opasnih kemikalija u organizam odnosno od njihovih lokalnih djelovanja, načine pravilnog rukovanja kemikalijama i mjerama zaštite u svrhu sprječavanja nesreća i neželjenih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš, mjere dekontaminacije, pružanja samopomoći i neodgodive prve pomoći te podatke koje valja dostaviti liječniku pri odvođenju izložene osobe u zdravstvenu ustanovu, obveze i prava radnika na temelju Zakona o kemikalijama te podzakonskih akata donesenih na temelju toga Zakona, posebne podatke o toksikokinetici, akutnim i kroničnim učincima, mjerama provođenja zaštite te sprječavanja nesreća s opasnim kemikalijama, upoznavanje i usvajanje propisa Europske unije te nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata. Uz usmena predavanja naših stručnjaka dobivate udžbenik „Siguran rad s kemikalijama“ i druga pomagala, koji će Vam poslužiti za pripremanje ispita. Ukoliko niste ispunili ovu obvezu a radite određene poslove s opasnim kemikalijama možete se prijaviti za tečaj u HZTA.

2. Obvezni tečajevi o zašiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
Radnici koji neposredno rukuju kemikalijama dužni su završiti temeljni tečaj o opasnim kemikalijama za radnike temeljem istog propisa kao pod 1. Taj tečaj obuhvaća slična znanja kao tečaj za odgovorne osobe, ali gradivo je izloženo jednostavnije.
Radnik na tečaju dobiva osnovna znanja o vrstama štetnih učinaka koje mogu izazvati kemikalije, o načinu ulaska otrova u organizam i svim tehnikama sprječavanja njihova ulaska u organizam, o pravilima ponašanja u sprječavanju nesreća odnosno njihovu zbrinjavanu te o tome kako se obavlja dekontaminacija odnosno prva pomoć. Na tečaju se dobiva literaturu iz koje se sprema za ispit pred povjerenstvom HZTA. U slučaju potrebe treba pomoći radnicima spremiti ispit. Za prijavu radnika za tečaj treba se javiti u HZTA.

3. Posebni tečajevi za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama
Županijske vlasti dužne su pripremiti svoje snage za intervencije u slučaju nesreća s kemikalijama. To se odnosi na vatrogasce, prometnu i temeljnu policiju, hitnu pomoć, bolničke ustanove, civilnu zaštitu i druge snage koje mogu nešto učiniti u slučaju nesreće s kemikalijama. Dakako, mogli bi taj posao obaviti i uz lokalne snage iz instituta, škola i privrede. Međutim, zašto ne prepustiti te poslove ustanovi koja to može obaviti temeljem svojih znanja i iskustava odnosno temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

4. Posebni tečajevi o opasnim kemikalijama za lokalne dužnosnike i političare
Lokalni dužnosnici izrazito su važni činitelji kako u sprječavanju nesreća tako i za slučaj da se one dogode. Ozbiljna dužnost! Uz rijetke iznimke lokalni dužnosnici poput župana, dožupana ili gradonačelnika ne znaju dovoljno o opasnim kemikalijama i njihovim učincima na žitelje županije i ukupni okoliš, a igraju prilično važnu ulogu na lokalnoj razini, kako u sprječavanju nesreća tako u njihovu zbrinjavanju. HZTA je spreman obaviti edukaciju dužnosnika odgovornih za nesreće s kemikalijama, ali i općenito dati im temeljna znanja o zaštiti okoliša odnosno zdravlja i života ljudi.

5. Drugi vidovi školovanja
HZTA vodi nastavu na poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog, Medicinskog, Prirodoslovno-matematičkog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje, organizira se nastava za specijalizaciju iz analitičke toksikologije i HZTA sudjeluje u specijalističkoj nastavi za druge zdravstvene specijalizacije. Dakle, HZTA može obavljati nastavu na zaista različitim razinama, od one za radnike do visokospecijalizirane za vrhunske stručnjake. Željeli bi raditi na edukaciji pučanstva, što se nastoji činiti putem ove WEB stranice te stranice za pučanstvo www.otrovno.com i na druge načine. Možda imate i Vi neku ideju o školovanju pučanstva?

Piktogrami opasnosti