logo

HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING
10000 ZAGREB, Borongajska 83g
Tel: 01/ 46-86-915, 01/46-86-916
Fax: 01/46-41-368
www.hzt.hr   e-mail: hzt@hzt.hr
OIB:23691527614, žiro račun: 2360000-1101358164


NAPUTAK I PRIJAVA ZA TEČAJ O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA

    Sukladno odredbama Zakona o kemikalijama (“Narodne novine” broj 18/2013) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (“Narodne novine” broj 99/2013) osim ostalih općih uvjeta, djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija mogu se baviti pravne ili fizičke osobe čiji zaposlenici su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.
Potvrdu o stečenom znanju daje Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nakon završenog tečaja o zaštiti od opasnih kemikalija i položenog ispita.
Tečajevi se održavaju na četiri lokacije u Republici Hrvatskoj: Split, Rijeka, Osijek i Zagreb i to za:
- odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi koje vode brigu o radnicima koji dolaze u dodir s opasnim kemikalijama (sukladno stavku (3) članka 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14)
(cijena po učesniku iznosi 1.524,00 kuna što uključuje 10 sati teorijske nastave, pisane materijale, provjeru znanja, Potvrdu o stečenom znanju),
- odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi koje vode brigu o radnicima koji dolaze u dodir s opasnim kemikalijama (sukladno stavku (4) članka 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14)
- radnike koji rukuju opasnim kemikalijama
(cijena po učesniku iznosi 540,00 kuna što uključuje 6 sati teorijske nastave, pisane materijale, provjeru znanja, Potvrdu o stečenom znanju).
Napomena: tečajevi u Splitu, Rijeci i Osijeku održavaju se nakon prijave najmanje 30 kandidata s područja koje gravitira tim gradovima.
Kandidati se pozivaju na tečaj prema redoslijedu prijavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA ZA ODGOVORNE OSOBE:
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14) u članku 4., stavku 2. točno definira stručnu spremu odgovornih osoba za rad s kemikalijama koje su razvrstane sukladno tom stavku. Stavak 3. istog članka propisuje vrstu tečaja koju ta odgovorna osoba mora završiti: „Članak 4.
(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju imenovati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama pod čijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište.
(2) Ako su kemikalije koje se proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište označene kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizajuće (s oznakom: izaziva teške opekotine), karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksične kategorije 1 i 2, odnosno koje se obilježavaju prema sljedećim kategorijama opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizajuće za kožu potkategorije 1.A, karcinogenost 1.A i 1.B kategorije, mutagenost 1.A i 1.B kategorije, reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije i specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje
1. kategorije, odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora imati završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti.
(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora završiti tečaj za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama sukladno posebnom propisu.
(4) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka u pravnim i fizičkim osobama koje proizvode, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište kemikalije iz članka 1. ovoga Pravilnika, osim kemikalija iz stavka 2. ovoga članka, mora završiti tečaj za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, sukladno posebnom propisu.“
Za sve ostale opasne kemikalije odgovorna osoba ne mora biti visoke stručne sprema, ali mora završiti najmanje tečaj za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama.
Međutim, ukoliko ta osoba završi i tečaj za odgovorne osobe to ne znači da može predstavljati odgovornu osobu za opasne kemikalije razvrstane prema stavku 2. Ta osoba može biti odgovorna samo za rad s opasnim kemikalijama koje nisu navedene u stavku 2.
Sukladno gore navedenom takva odgovorna osoba bit će pozvana na tečaj za neposredne izvršitelje.
Ukoliko, ipak, želite da osoba koju ste prijavili ovom prijavnicom pohađa tečaj za odgovorne osobe, molimo da to potvrdite.

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 99/13) putem prijavnice prikuplja i obrađuje slijedeće osobne podatke:
1.ime i prezime, ime oca i/ili majke polaznika tečaja,
2. datum, mjesto i država rođenja,
3. osobni identifikacijski broj (OIB),
4. podaci o školskoj spremi i poslodavcu (naziv poslodavca te radnog mjesta),
5. naziv tečaja,
6. podatak o prisutnosti polaznika tečaja.
Podaci se koriste isključivo u svrhu osposobljavanja za rad s opasnim kemikalijama i u druge svrhe neće se koristiti.
Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama. Ispitanik ima pravo od Zavoda zatražiti putem e-maila hzt@hzt.hr pristup osobnim podacima te ispravak netočnih podataka.

Podaci o polazniku tečaja:

Podaci o pravnoj osobi:

Piktogrami opasnosti